Vyžiadajte si
viac informácií!
+36 30 780 8587

História systému POSeidon

V septembri 2006 náš bezpečnostný strážca zamestnaný v obchodnom dome, kde naša firma zabezpečovala strážne služby si všimol, že jedna pokladníčka po konečnom zúčtovaní relatívne často na chvíľu otvorí kryt pokladničnej tlačiarne. Následne, keď nebol zákazník pri pokladni, siahla do pokladne a vybrala hotovosť.

Pri vyšetrení prípadu naši pracovníci zistili, že pokladníčka odhalila jednu chybu pokladničného systému. Táto chyba zariadenia spočívala v tom, že po konečnom zúčtovaní položiek otvorením krytu pokladničnej tlačiarne sa zo systému vymazala transakcia a na pokladničnom bloku pod sčítané položky sa dostala nula. Vymazanie transakcie sa na zákazníckom displeji už nezobrazilo, tam naďalej ostala celková čiastka.

Časom páchateľka zdokonalením tejto metódy pokladničný blok odtrhla tak, že na ňom už ani nefigurovala nula a preto ani „kontrola pokladničných blokov“ nedokázala odhaliť tento spôsob spáchania činu.

Veľa sme rozmýšľali o tom, ako by bolo možné tento moment vizuálne zachytiť (napr. namontovaním snímača otvárania na pokladničnú tlačiareň), až nakoniec sme sa rozhodli pre zobrazenie blokových informácií na kamerách monitorujúcich pokladne.

Zakúpili sme pokladňu Samsung a začali sme experimentovať so zobrazovaním blokových informácií. Komerčne sú dostupné rôzne grafické karty, ktoré sú vhodné aj na spracovanie textových informácií. Čoskoro sme si však museli uvedomiť, že znaky pokladne sa nezobrazujú takým spôsobom a tam, kde by to bolo účelné.

Ako prvý krok v rámci riešenia tohto problému sme poverili softvérovú spoločnosť vyhotovením programu pre konverziu. Toto riešenie však tiež nebolo uspokojivé, nakoľko firma vedela vyhotoviť program len k našej pokladni Samsung, ktorý tiež nebol v dokonalej forme. Hľadali sme spoľahlivé a univerzálne riešenie a preto sme sa pustili do vývoja vlastného softvéru.

Najprv sme vyvinuli program na konvertovanie textu, ktorý je schopný ktorýkoľvek znak akejkoľvek pokladne v akomkoľvek jazyku (hoci aj v ruštine alebo čínštine) spracovať vo forme, v akej je na pokladničnom bloku zobrazený. Po prvých úspechoch sme zistili, že oddelením a ukladaním textových informácií z videozáznamov vzniká databáza, ktorú možno aj prehľadávať. Následne sme na základe 300 prípadových štúdií z oblasti používania pokladní, ktoré naša firma následne spracovala, vyhotovili softvér Investigation. Modelovaním spôsobov spáchania činov tento softvér dokáže vybrať rizikové transakcie a na základe ich vizuálnej kontroly možno posúdiť, či nastala udalosť spôsobujúca škodu alebo inventúrny schodok.

Náš systém odvtedy neustále vyvíjame, obnovujeme a prispôsobujeme novým spôsobom spáchania činov a požiadavkám zákazníkov.