Vyžiadajte si
viac informácií!
+36 30 780 8587

Otázky a odpovede

Na aký typ pokladne možno tento systém pripojiť?

POSeidon Control System® je kompatibilný so všetkými známymi elektronickými pokladňami.

Je limitovaný počet pokladní, ktoré sa dajú k systému pripojiť?

Vďaka modulárnej štruktúre možno pomocou nášho systému prakticky zabezpečiť monitorovanie ľubovoľného počtu pokladní.

Ako sa uplatňuje preventívny účinok systému v praxi?

Pri zavedení systému navrhujeme, aby zaznamenaný obraz pokladní nebol výlučne prístupný len pre bezpečnostný personál, ktorý je aj tak zaťažený inými činnosťami, ale aj na inom mieste, napríklad hlavný účtovník by mohol v pokladničnej kancelárii na veľkej obrazovke sledovať činnosť svojich spolupracovníkov. Tým budú ľahšie sledovateľné postupy pre monitorovanie tovaru v pokladni, rôzne storná, vybavovanie vráteného tovaru, činnosti začiatočných pokladníkov, atď. Vzhľadom na to, že na verejnom mieste, ako je hlavná pokladňa všetci pokladníci vidia online informácie poskytované systémom, bude aj pre zamestnancov zrejmé, že kontrola ich práce je omnoho efektívnejšia a komplexnejšia než predtým. Činnosť systému POSeidon Investigation je však verejná len pre oprávnených užívateľov. V našom obchodnom dome pracuje v prevádzkovej špičke vyše 60 pokladní. Ako možno real-time monitorovaním sledovať kritické transakcie v prípade takého vysokého počtu platobných miest?

Jednou z možností systému POSeidon je vizuálne a zvukové upozornenie, prostredníctvom ktorého systém pri vhodných nastaveniach rôznymi farebnými označeniami zobrazí transakcie (napr. vymazanie riadku) a/alebo výrobky (napr. výrobky zvýraznené v inventúrnom schodku), ktoré považuje za kritické. Popri vizuálnom upozornení je možné správcov systému upozorniť na udalosti s vyšším stupňom rizika aj zvukovou signalizáciou.

Možno údaje uložené v systéme použiť ako dôkazy?

Áno, nakoľko viacúrovňová ochrana systému zabraňuje manipuláciám. Pri patričnom oprávnení je možné údaje uložené v systéme ľahko preniesť na externý dátový nosič a použitý videoformát prehrať cez akýkoľvek operačný systém.

Čo vidíme, keď páchatelia používajú tzv. metódu „vytlačenia“?

V prípade metódy vytlačenia sa v režime real-time nezobrazia na obrazovke informácie o pokladničnom bloku.

Ako sa dá zistiť, či páchatelia používajú túto metódu a do poklade sa zadá len časť tovaru?

Jednak to vidieť pri real-time monitorovaní a jednak v jeho odhalení má kľúčovú úlohu náš systém POSeidon Investigation, ktorý na základe určitých parametrov transakcie dokáže vytypovať takéto prípady.

Čo sa stane, ak Váš systém neodhalí žiadne nezrovnalosti, prečiny a predsa sa ukážu závažné deficity?

Pomocou tohto systému možno v tomto prípade vylúčiť pokladňu ako jeden z možných zdrojov deficitu. Analýzou rizík sa dajú odhaliť ďalšie kritické body, kde ešte môžu vzniknúť deficity, napr. dodávky, donáška do domu, preskladnenia, atď. Našim zákazníkom radi pomôžeme aj pri vykonaní kontrol takého charakteru.

Naša firma nemá bezpečnostného správcu a preto nemáme komu zveriť kontrolu systému. Existuje na to nejaké preklenujúce riešenie?

Áno, samozrejme existuje. Podľa typu a obratu obchodnej jednotky, závažnosti a frekvencie problémov v rámci samostatnej služby zabezpečíme, že Vás každý týždeň, každé dva týždne alebo raz do mesiaca navštívia naši pracovníci, ktorí majú bohaté skúsenosti s odhalením obchodných prečinov, a spustia program POSeidon Investigation pre analýzu rizík. Ak nájdu nesprávne transakcie, tieto spolu s Vami prešetria.

Ako možno program prispôsobiť na mieru, veď každá obchodná jednotka používa iné procesy a princípy?

Pri plánovaní systému naši pracovníci komplexne posúdia a kontrolujú obratový a pokladničný systém zákazníka. V rámci analýzy rizík spracujeme aj tie prípady, ktoré boli u zákazníka známe už skôr. Okrem toho posúdime, aké ďalšie údaje poskytované systémom sú potrebné a na základe týchto informácií vyhotovujeme všetkým našim zákazníkom POSeidon Control System® na mieru.

Možno analýzu rizík automatizovať?

Samozrejme. Spolu so zákazníkom je možné vytvoriť ľubovoľný počet rizikových konfigurácií, ktoré systém v nastavenej frekvencii a v nastavenom intervale automatický spustí. Na konci procesu ostáva už len vizuálna kontrola transakcií, ktoré sú považované za rizikové.

Naša spoločnosť má niekoľko obchodných domov. Je systém schopný monitorovať z jedného miesta pokladničné systémy viacerých obchodných domov?

Áno. Vytvorením vzdialeného prístupu dokáže systém z centrálneho miesta monitorovať ľubovoľný počet systémov POSeidon Control v obchodných domoch a vďaka tomu možno aj cez vzdialený prístup vyselektovať kritické transakcie daného obchodného domu. V prípade dostatočnej šírky pásma sa dajú procesy monitorovať aj v reálnom čase. Zber a riadenie informácií vzdialeným prístupom okrem iného umožňuje, aby sme na základe prečinu odhaleného v niektorom obchode modelovali v systéme POSeidon Investigation charakteristické črty skúmaného činu a takto vyhotovenú konfiguráciu spustili aj v ostatných obchodných domoch. Týmto spôsobom sa dajú odhaliť aj sériové prečiny.

Posúdenie reklamácií zákazníkov v našom obchodnom dome vykonáva zákaznícka služba, ktorá v danom prípade vráti peniaze za tovar. Je tento systém vhodný aj na monitorovanie takýchto činností?

Samozrejme. Prečiny pri pohybe tovaru a peňazí v rámci služby zákazníkom sú častými príčinami inventúrnych schodkov. Veľký dôraz kladieme aj na monitorovanie týchto činností.

Možno sledovať činnosť pracovníkov, ktorí počas jednej zmeny pracujú pri viacerých pokladniach?

Áno, ak sa pokladníci do pokladní prihlasujú individuálnymi identifikačnými údajmi.

Za drahý elektronický tovar sa v našom hypermarkete platí na mieste predaja a preto ten zákazník, ktorý nekúpi nič iné, odchádza z predajného miesta cez vchod pre zákazníkov. Žiaľ často to vedie k zneužitiam. Aké riešenie na to ponúka tento systém?

V súčasnej praxi musí v takomto prípade bezpečnostný strážca alebo v jeho prítomnosti operátor kontrolovať pri vchode pre zákazníkov, či bol tovar na danom oddelení predaný (zaplatený). Obvykle sa to uskutočňuje oznámením a kontrolovaním čísla pokladničného bloku. Pomocou nášho systému možno odhaliť, ak kupujúci oznámi fiktívne číslo pokladničného bloku, alebo ukáže falošné a stornované bloky a okrem toho ponúkame prekvapenia aj na odhalenie zámernej spolupráce bezpečnostnej stráže.

V čom sa Váš systém líši od podobných systémov?

Je tu veľa zásadných rozdielov. Prvým a zároveň najdôležitejším rozdielom je, že POSeidon Control System® poskytuje komplexné riešenie na predchádzanie a odhalenie inventúrnych schodkov, ktoré sa v obchodoch vyskytujú. Väčšina takýchto systémov na monitore pokladne zobrazí iba informácie o pokladničnom bloku, náš systém však umožní spracovávanie a vyhodnotenie týchto údajov. Väčšina bezpečnostných systémov konvertuje textové informácie pokladní na obrazovku cez hardvér, zatiaľ čo POSeidon túto istú úlohu vykonáva cez softvér, vďaka čomu je menšia pravdepodobnosť výskytu porúch a nevyskytujú sa ani chyby v znakoch.
Náš systém je postavený na kombinačných logických základoch a preto každá metóda spáchania činu je ľubovoľne modelovateľná. Tento systém, vyvinutý na základe udalostí a neustále sa rozvíjajúcej vedomostnej základne, ďaleko presiahne rámec jednoduchých IT riešení. Každý systém vybudujeme a inštalujeme na základe individuálnych charakteristík a požiadaviek zákazníka. Vďaka upgrade riešeniam, ktoré ponúkajú balíky služieb, sú vedomosti systému POSeidon vždy aktuálne, teda jeho vedomostnú základňu neustále aktualizujeme a dopĺňame o charakteristiky najnovších metód páchania činov.
Prostredníctvom našej činnosti zameranej na analýzu rizík možno docieliť transparentnosť procesov a zavrieť zadné dvierka. Našou podporou pri vyšetrovaní dokážete vyriešiť aj tie najzložitejšie prípady.

V špičkovom období zamestnávame často aj pomocných pokladníkov, ktorých dohľad nie je vyriešený, nakoľko aj bez toho máme problémy s nedostatkom personálu. Nakoľko nám môže Váš systém v tomto pomôcť?

V takýchto prípadoch navrhujeme našim zákazníkom, aby aj v hlavnej pokladni umiestnili veľkorozmerný LCD monitor, na ktorom sa dajú pomocou terminálu POSeidon ľubovoľne zobraziť kamerové zábery a blokové informácie pokladní, kde pracujú pomocní alebo zaúčajúci sa pokladníci. Takto možno monitorovať a v prípade potreby korigovať prácu viacerých pracovníkov. Na základe štatistík systému je možné analyzovať činnosť pokladníkov, napríklad posúdiť, kto mal najviac stornovaní, najvyšší obrat a najviac zákazníkov, atď. Takto získané informácie sa dajú využiť aj na účely ďalšieho vzdelávania.